Skoven fældes for nye – men gamle landskaber

SKOVRYDNING: Der fældes i disse år skovarealer i Thy for at skabe mere varierede landskabstyper

Af Klaus Madsen 8. juli 2010

VILSBØL: Klitplantør Thorkil Sørensen har ansvaret for skovningen i området der udgør Skov- og Naturstyrelsen Thy. De seneste års angreb af jættebarkbillen i sitkagranerne har sammen med planerne for at ændre landskabet på 2500 hektar af Skov- og Naturstyrelsen Thys område gjort store indhug i Vilsbøl Plantage. Navnlig i plantagens østlige del er der fældet store mængder sitkagran. Store arealer står umiddelbart som åbne sår i skovlandskabet.

Klik på billedet for at høre Thorkil Sørensen  fortælle og se billeder.

 

I forbindelse med driftsplanen for Skov- og Naturstyrelsen Thy blev det besluttet at ændre landskabstyperne i blandt andet Vilsbøl Plantage. På et stort område vest for Nors Sø er skoven fældet. Thorkil Sørensen fortæller, at det er tanken at skabe en korridor mellem Nors Sø og Hanstedreservatets sydligste del. Efter træerne er fjernet, er det oprindelige landskabs små klitbakker blevet tydelige.

Thorkil Sørensen i det ryddede område vest for Nors Sø.

Nye selvsåede spæde træer kommer hurtigt.

For at undgå at området springer i skov igen, vil afvandingsgrøfterne omkring det ryddede område blive lukket. Det vil hæve grundvandstanden og dermed ændre landskabstypen. Den ændrede højere vandstand gør det vanskeligt for træerne at få fat igen. Der spirer meget hurtigt efter skovningen nye planter frem. Først kommer græsarterne – iøvrigt til stor glæde for skovens vildt. Thorkil Sørensen fortæller, at området vil udvikle sig til klithede – med klithedens planter og dyreliv. En proces der formentlig vil tage 20 – måske 40 år.

Afvandingsgrøfterne skal efter planen dækkes til.

Arealerne, der nu ændres og føres tilbage til klithede, blev oprindelig købt og tilplantet som en del af kampen mod sandflugten. Ønsket om at skabe egentlig skovdrift var også  afgørende. De store ændringer sker i overgangszonerne mellem skovarealerne og blandt andet Hanstedreservatets klitter og klithede. De snorlige grænser bliver til, det Thorkil Sørensen kalder en mosaik med klithede og små områder med træer. Både af landskabsmæssige grunde, men også for at tilgodese vildtet bliver skovgrupper stående.

Efter rydningen i Vilsbøl ligger mange kubikmeter gavntræ.

At bruge statens arealer til at genskabe værdifulde landskabstyper giver også skovens mange gæster bedre mulighed for at se dyrene. De åbne områder bliver et sandt spisekammer for vildtet. Et godt eksempel er haren. Antallet af harer er de senere år gået meget tilbage. Haren har haft svært ved at  finde føde og ro på dyrkede marker. Thorkil Sørensen har allerede set harer, der tog for sig af de første spæde græsser på det skovede område vest for Nors Sø.

Græsset vokser hurtigt frem mellem stuppene.

Skovens fældede træer går ikke til spilde. Træet sælges til gode priser i øjeblikket. Toppe og grene bliver til flis som sælges til varmeværker.

Klitplantør Thorkil Sørensen.

Klik  for at se:

Driftsplan for Skov- og Naturstyrelsen Thy
Driftsplanens beskrivelse af Vilsbølområdet